Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Thứ ba, 16/04/2019

Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, giai đoạn I (2015-2020)

Xem thêm

Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh

Thứ hai, 13/05/2019

Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

Xem thêm

Triển khai hệ thống máy chủ, thiết bị mạng cho Công ty nước Vientiane

Thứ ba, 16/04/2019

Triển khai hệ thống máy chủ, thiết bị mạng cho Công ty nước Vientiane

Xem thêm

Ngân hàng Liên doanh Lào Việt

Thứ ba, 16/04/2019

Đầu tư mua sắm thiết bị và dịch vụ triển khai dự phòng cho các hệ thống Công nghệ thông tin của Laovietbank

Xem thêm