Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, giai đoạn I (2015-2020)

Thứ tư, 22/05/2019

Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, giai đoạn I (2015-2020)

Xem thêm

Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

Thứ tư, 22/05/2019

Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

Xem thêm

Triển khai hệ thống máy chủ, thiết bị mạng cho Công ty nước Vientiane

Thứ tư, 22/05/2019

Triển khai hệ thống máy chủ, thiết bị mạng cho Công ty nước Vientiane

Xem thêm

Đầu tư mua sắm thiết bị và dịch vụ triển khai dự phòng cho các hệ thống Công nghệ thông tin của Laovietbank

Thứ tư, 22/05/2019

Đầu tư mua sắm thiết bị và dịch vụ triển khai dự phòng cho các hệ thống Công nghệ thông tin của Laovietbank

Xem thêm