TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Thứ sáu, 16/08/2019

Tầm nhìn:

- Xã hội phồn vinh và cuộc sống tiện nghi thông qua sự phát triển và ứng dụng công nghệ.
- VSI luôn song hành cùng khách hàng và cộng đồng với vai trò đối tác chiến lược về công nghệ.
Sứ mệnh:
- Tạo ra giá trị mới và thiết thực cho khách hàng.
- Thông qua công nghệ đóng góp vào sự tiến bộ, thịnh vượng của xã hội.
- Nâng cao đời sống và phát triển sự nghiệp cho từng cá nhân trong tổ chức.
Giá trị cốt lõi:
Cam kết - Chuyên nghiệp - Cải tiến - Gắn kết - Cộng đồng