Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

  • Thứ ba, 16/04/2019

Dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, giai đoạn I (2015-2020)”

Quy mô dự án: Cung cấp thiết bị và triển khai hạ tầng trung tâm dữ liệu và các hệ thống thiết bị bao gồm: máy chủ, mạng, bảo mật, lưu trữ… cho Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Địa điểm triển khai: Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Số 1 Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4